Dragon City Logo

神圣通行证

 

使用神圣通行证解锁高级奖励!

神圣通行证和精英通行证只可在当前赛季结束之前进行激活。当前赛季将于2023年6月15日12:00 CEST结束。

请注意,你只能在网页商店内购买一个通行证,即神圣通行证和精英通行证二选一。 你可在游戏中将神圣通行证升级至精英通行证。

网店独家 | 特别优惠

网店独家 | 特别优惠

0:00库存:1

神圣通行证可允许你在达成阶段目标后领取高级奖励。如果这些阶段目标已达成,你可在购买神圣通行证后直接领取这些阶段目标上的奖励。前往网页商店购买你的神圣通行证即可立即获取以下内容:

网店独家 | 特别优惠

网店独家 | 特别优惠

0:00库存:1

除了神圣通行证的所有内容之外,精英通行证还将为你提供神圣星球栖息地的额外巨龙槽位、针对相应赛季期间的活动强化道具,以及高级巨龙的星球。 神圣通行证和精英通行证都只能在当前赛季结束前进行激活。前往网页商店购买你的精英通行证即可立即获取以下内容:

游戏包

 
+10%网页奖励!
72颗宝石
72颗宝石

(65颗宝石 + 7颗网页奖励宝石)

+10%网页奖励!
154颗宝石
154颗宝石

(140颗宝石 + 14网页奖励宝石)

+10%网页奖励!
330颗宝石
330颗宝石

(300颗宝石 + 30颗网页奖励宝石)

+10%网页奖励!
512颗宝石
512颗宝石

(465颗宝石 + 47颗网页奖励宝石)

+10%网页奖励!
880颗宝石
880颗宝石

(800颗宝石 + 80颗网页奖励宝石)

+10%网页奖励!
1870颗宝石
1870颗宝石

(1700颗宝石 + 170颗网页奖励宝石)

+10%网页奖励!
3740颗宝石
3740颗宝石

(3400颗宝石 + 340颗网页奖励宝石)

网页商店礼物!

 

需要龙城。 每个龙城账号只能兑换一次。 适用条款。

仅限网页!
線上商店禮物:VIP蛋!

線上商店禮物:VIP蛋!

库存:1
仅限网页!
每日免费礼物

每日免费礼物

0:00库存:1

En sadık Dragon City kullanıcıları için Özel Süslemeler. Koleksiyon ödüllerini ""Etkinlikler"" bölümünden al.

常见问答